Disclaimer, copyright en privacy

Deze website bevat algemene informatie over Elektro Groeneweg. Er wordt naar gestreefd de informatie correct, volledig en bijgewerkt te houden, maar dit kan niet worden gegarandeerd. De informatie is van algemene aard, kan worden gewijzigd en wordt verschaft zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van kwaliteit, juistheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Elektro Groeneweg is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website of de verschafte informatie dan wel enig handelen of genomen beslissingen daaruit voortkomend.

Het bezoek aan deze website kan worden geregistreerd. In de gevallen dat Elektro Groeneweg persoonlijke gegevens verzamelt die door de bezoeker van de website vrijwillig zijn verschaft of ingevuld, zullen deze gegevens alleen worden gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het opvolgen van een verzoek, het verschaffen van informatie en het verwerken van sollicitaties conform de van toepassing zijnde wetgeving.

Elektro Groeneweg dan wel haar licentiegevers hebben auteursrecht op de inhoud van deze website. Het is gebruikers niet toegestaan om enig gedeelte van de website voor commerciële doeleinden te kopiëren, door te geven, te distribueren of van de website afgeleide voortbrengselen te maken.

Eventuele koppelingen naar andere websites zijn slechts bedoeld om de mogelijke aandacht van de bezoeker van deze website op die sites te vestigen. Elektro Groeneweg heeft geen zeggenschap noch controle over zulke gekoppelde sites en een koppeling naar andere websites impliceert geen onderschrijving daarvan, noch strekken deze disclaimer en het hier beschreven privacybeleid zich uit tot gekoppelde websites, ongeacht of dit websites zijn van dochtermaatschappijen, gelieerde maatschappijen of van derden.

Op zowel website als disclaimer en privacy is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter ter beslissing worden voorgelegd.